Polityka Cookies

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową http://www.j-a-k.pl/ jest właściciel portalu J – A – K ?.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności gwarantuje, że gromadzone przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, gromadzone dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do uzyskania celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są używane do:
   • porozumiewania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych jak również innych czynności mających związek z działalnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.j-a-k.pl/
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób użytkowania przez Usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, finalizacji oraz sferze każdorazowego użytkowania przez Usługobiorcę usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Użytkowanie strony, jak i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się potrzeba podania danych osobowych, jest absolutnie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, indywidualnie podejmuje decyzję, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ma miejsce każdorazowo w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie dane jest prawo do weryfikacji przetwarzania danych, które jej dotyczą, zamieszczonych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, chwilowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieważne, nieprawdziwe albo zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy lub są już niepotrzebne do urzeczywistnienia celu, dla którego zostały zgromadzone.
  3. Celem realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest tożsamy ze zgodą na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do bezproblemowego świadczenia usług w witrynie. W plikach „cookies” znajdują się informacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w szczególności tych potrzebujących autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Użytkownik ma możność zadecydowania w sferze dostępu plików „cookies” do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i metodach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do niebezpieczeństw oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z pogwałceniem obowiązujących norm oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia właściwe środki techniczne przeciwdziałające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.